1 อัตรา
ตามตกลง
25 กรกฎาคม 2551

ลักษณะงาน

1.ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้อำนวยการศูนย์ทันตนวัตกรรม
2.จัดทำและบันทึกเวลานัดหมายของผู้อำนวยการ
3.รับผิดชอบดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ของผู้อำนวยการ เช่น พิมพ์ จัดเตรียม และจัดเก็บเอกสาร
4.ประสานงาน และติดตามงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet, E-mail และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล หรือโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่องานเลขานุการได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการสรุปประเด็น และการทำ Presentation ในรูปแบบต่างๆ
มีความสามารถในการเขียน อ่าน และสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีทักษะความสามารถในการติดต่อประสานงาน และติดตามงาน
หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารในสถานศึกษา หรือส่วนราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ตามที่ศูนย์ทันตนวัตกรรมกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail: hr.kdic@gmail.com เท่านั้น

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและแนบเอกสารตามที่ศูนย์ทันตนวัตกรรมกำหนด แล้วจัดส่งทาง e-mail รายละเอียดเพิ่มเติม www.kdicenter.org


Company Profile

ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2218-8566 0-2218-8566