ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028410
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : อื่นๆ
  วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน
  เจ้าหน้าที่พลังงาน
  เจ้าหน้าโครงการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 23 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : พลังงานทดแทน
เกรดเฉลี่ย : 2.91
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนอู่ทอง
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.12
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
สถาบันอบรม : สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรการอบรม : วิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 50 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : -ดำรงตำแหน่งรองนายกสโมสรวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2559
-ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
-รางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษา ระดับดีมาก
-รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับดีมากในโครงการประชุมวิชาการประจำปี ระดับปริญญาตรี ด้านพลังงานทดแทน ครั้งที่ 2
-โครงงานวิจัยการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพครัวเรือนโดยเลือกใช้ของเสียจากขยะอินทรีย์
-โครงงานวิจัยร่วมกับ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากหม้อกรองร่วมกับน้ำ Supernatant KA-2 ที่สภาวะไร้อากาศ โดยการเลือกมูลโคเป็นหัวเชื้อตั้งต้น
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****