บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด (Oasis Garment Co., Ltd.)

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด (Oasis Garment Co., Ltd.)
อีเมล์ผู้ประกอบการ :
สมัครงานในตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ผู้สมัคร : สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนฝากประวัติแล้วเท่านั้น!
[ สมาชิกเข้าระบบ ] [ ลงทะเบียนฝากประวัติฟรี ]
ยื่นประวัติสมัครงาน : สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนฝากประวัติแล้วเท่านั้น!
ข้อความเพิ่มเติม :
กรณีที่ท่านต้องการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมจากประวัติของท่าน ถ้าไม่ต้องการให้เว้นว่างไว้
รหัสยืนยัน :