บริษัท เจียไท่ โฮลดิ้ง จำกัด (CHANGFA GROUP)

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เจียไท่ โฮลดิ้ง จำกัด (CHANGFA GROUP)
อีเมล์ผู้ประกอบการ :
สมัครงานในตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหาร/Secretary to MD and Interpreter (สื่อสารภาษาอังกฤษ) ด่วน!!!
ผู้สมัคร : สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนฝากประวัติแล้วเท่านั้น!
[ สมาชิกเข้าระบบ ] [ ลงทะเบียนฝากประวัติฟรี ]
ยื่นประวัติสมัครงาน : สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนฝากประวัติแล้วเท่านั้น!
ข้อความเพิ่มเติม :
กรณีที่ท่านต้องการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมจากประวัติของท่าน ถ้าไม่ต้องการให้เว้นว่างไว้
รหัสยืนยัน :