บริษัท เอซี. คอนซัลแท็นท์ จำกัด

บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (AC.Consultant Co.,Ltd.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้บริการแก่ลูกค้าดังนี้ 1. รับว่าความคดีเช่าซื้อให้แก่สถาบันการเงิน ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ 2. ให้บริการสืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา 3. ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรแก่ธุรกิจทั่วไป 4. ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ตั้งแต่ก่อนฟ้อง จนถึงงานบังคับคดี 5. รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย, คัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดการทั่วไป 6. จัดทำเอกสารประกอบการตัดหนี้สูญ โดยเฉพาะลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีมูลหนี้เกินกว่า 500,000 บาท ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 ซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน และองค์กรธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งชั้นนำ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้าน HR และการบริหารจัดการหนี้กว่า 25 ปี

เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 5A ซอยยาสูบ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10900 02 272 2425, 02-029-9844 0-2617-8374

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารพงษ์สุภี ชั้น 5A