บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2498 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ 6 ข้อ มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ต่อมาบริษัทโดยมีมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2502 ลงวันที่ 7 กันยายน 2502 ได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มีเทศบาลนครกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนเงิน 49,994,000.- บาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือร้อยละ 0.02 มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” และได้ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 41 ข้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบดังกล่าว ทำให้การดำเนินงานทั้งปวงของบริษัทอยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานครไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลที่จัดตั้งเป็นบริษัทที่ถือเป็นวิสาหกิจของรัฐ เพียงแต่บริษัทที่กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดตั้งไม่มีชื่อเรียกตามกฎหมายดังเช่นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเรียกตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เท่านั้น จึงถือว่าบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 กรุงเทพมหานคร 10310 02 168 3368 ต่อ 223 02 168 3369

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานมี 2 ศูนย์ อ่อนนุช / หนองแขม ตามที่ผู้สมัครสะดวก
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซอย อ่อนนุช 86 กทม.
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางแค - ห้วยขวาง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาษีเจริญ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซอย อ่อนนุช 86 กทม.
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศ รัชดาและไซต์งาน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(ศูนย์หนองแขม,ศูนย์รามคำแหง 40,ศูนย์พระราม 3 ช่องนนทรี)
เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ รางล้อเรือ สถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารพลาซ่า ซอยรามคำแหง 40
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 25 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซอย อ่อนนุช 86 กทม.
เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 21 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสถานี BTS ส่วนต่อขยายตากสิน - บางหว้า