ศูนย์ทันตนวัตกรรม

ศูนย์ทันตนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 โดยมีภารกิจหลักคือ ดำเนินการตามพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรด้านทันตสุขอนามัย และดำเนินงานด้านการคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์อื่น ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้บริการประชาชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่วนพระองค์

ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2218-8566 0-2218-8566

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย