ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “ศ.ศ.ป.” เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : บริหารจัดการงานด้านการวิจัยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรม วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้ซื้อด้านรูปแบบและประโยชน์ใช้งาน ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ จัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (ตราสินค้า) ของตนเอง และทำการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ/สมาชิกในห่วงโซ่มูลค่า ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งดำเนินการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์และทักษะด้านต่าง ๆ ของครู ชุมชมหัตถกรรมและสมาชิก เพื่อยกระดับผลงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป.
คุณสมบัติผู้สมัคร : ๑.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
๒.ความสามารถด้านภาษา: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
๓.คุณสมบัติที่จำเป็น: มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, PowerPoint และ Excel ในระดับดี
๔. ประสบการณ์การทำงาน:
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายนอกองค์กร: ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๘ ปีขึ้นไป
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายในองค์กร: ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๓ ปี
สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
วิธีการรับสมัคร : รับสมัครที่ ศ.ศ.ป. หรือ hrsacict@sacict.mail.go.th หรือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-06-03 17:19:32
ชื่อผู้ประกอบการ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ติดต่อ : นางเรณู โสวรรณะ
ที่ตั้งสำนักงาน : 59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.อยุธยา 13290
เบอร์ติดต่อ : 08 9901 6986
แฟกซ์ : 0 3536 7051
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.sacict.or.th