ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “ศ.ศ.ป.” เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : 11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : ดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสมาชิก สำรวจศักยภาพของสมาชิกรวมถึงความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และทำการจัดอบรมให้กับสมาชิก เพื่อยกระดับผลงานให้กับสมาชิกโดยร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานทั้ง Value Chain ตั้งแต่ด้านวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การขายและการตลาด สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมการเผยแพร่สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยผ่านการจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ และร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนที่จัดกิจกรรม CSR เพื่อให้ผู้ผลิตศิลปหัตถกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการเข้าร่วมกับเครือข่ายใน ASEAN จัดกิจกรรมให้สมาชิกผู้ผลิตศิลปหัตถกรรมเข้าร่วมสัมมนาหรือร่วม Workshop หรือ ดูงาน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ: ชาย/หญิง อายุ: ไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติที่จำเป็น: มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, PowerPoint และ Excel ในระดับพื้นฐาน
สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
วิธีการรับสมัคร : รับสมัครที่ ศ.ศ.ป. หรือ hrsacict@sacict.mail.go.th หรือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-01-14 20:50:04
ชื่อผู้ประกอบการ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ติดต่อ : นางเรณู โสวรรณะ
ที่ตั้งสำนักงาน : 59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.อยุธยา 13290
เบอร์ติดต่อ : 08 9901 6986
แฟกซ์ : 0 3536 7051
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.sacict.or.th