ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “ศ.ศ.ป.” เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : 4. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนแม่บท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บำรุง ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ควบคุมการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย การนำ Social Network มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทั้งให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ: ชาย/หญิง อายุ: ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถด้านภาษา: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
4. คุณสมบัติที่จำเป็น: มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, PowerPoint และ Excel ในระดับดี
5. ประสบการณ์การทำงาน:
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายนอกองค์กร: ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 6 ปีขึ้นไป
• กรณีผู้สมัครจากบุคคลภายในองค์กร: ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 3 ปี
สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
วิธีการรับสมัคร : รับสมัครที่ ศ.ศ.ป. หรือ hrsacict@sacict.mail.go.th หรือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-01-14 20:28:20
ชื่อผู้ประกอบการ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ติดต่อ : นางเรณู โสวรรณะ
ที่ตั้งสำนักงาน : 59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.อยุธยา 13290
เบอร์ติดต่อ : 08 9901 6986
แฟกซ์ : 0 3536 7051
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.sacict.or.th