1 อัตรา
ตามตกลง
11 เดือนที่แล้ว

ลักษณะงาน

ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์ และจัดทำรายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ก่อสร้าง
วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิคการผลิต
ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล
ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
อาจชำนาญในการออกแบบหรือการวางแผน หรือการควบคุมงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่นการผลิต การติดตั้ง หรือการซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย วุฒิ ป.ตรีชึ้นไปสาขาวิศวกรเครื่องกลโรงงาน

สวัสดิการ :

* เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ (ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด)
* ค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
* ชุดยูนิฟอร์ม
* ประกันสังคม
* ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอ ไอ เอ (PA)
* GIFT VOUCHER วันเกิด
* โบนัสประจำปี
* เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
* เงินกู้สวัสดิการพนักงานกรณีเร่งด่วน

ตำแหน่งงานอื่น ๆ