บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2498 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ 6 ข้อ มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ต่อมาบริษัทโดยมีมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2502 ลงวันที่ 7 กันยายน 2502 ได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มีเทศบาลนครกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนเงิน 49,994,000.- บาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือร้อยละ 0.02 มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” และได้ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 41 ข้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบดังกล่าว ทำให้การดำเนินงานทั้งปวงของบริษัทอยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานครไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลที่จัดตั้งเป็นบริษัทที่ถือเป็นวิสาหกิจของรัฐ เพียงแต่บริษัทที่กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดตั้งไม่มีชื่อเรียกตามกฎหมายดังเช่นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเรียกตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เท่านั้น จึงถือว่าบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินโครงการ Finance Analyst
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : - ศึกษา วิเคราะห์ การเงินโครงการ ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Feasibility)
- วางแผน ข้อมูลทางด้านการเงิน การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับบริษัท (Capital Budgeting) เพื่อนำมาจัดทำแผนการลงทุนโครงการต่างๆของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
- มีความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงินโครงการ (Financial Feasibility Analysis)
- มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการเงินในโครงการต่างๆขององค์กร 3-5 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืม
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัสประจำปี
และอื่นๆตามระเบียบบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
วิธีการรับสมัคร : ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายได้ทาง อีเมลล์
thanakan@thanakom.co.th
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2016-08-19 09:02:42
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ติดต่อ : คุณธนาคาร เจ้าหน้าที่บุคคล
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 จ.กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ : 02 168 3368 ต่อ 223
แฟกซ์ : 02 168 3369
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.thanakom.co.th/
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ : ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อ่อนนุช 86)
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
วิศวกรโครงการ (วิศวกรไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว)
พนักงานขับรถผู้บริหาร
พนักงานขับเรือ/ลูกเรือ/นายท่า/ช่างยนต์ ประจำโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ
เจ้าหน้าที่ควบคุมประจำหม้อน้ำ (บอยเลอร์)
วิศวกรโครงการ (วิศวกรรมโยธา)
เจ้าหน้าที่บัญชี
พนักงานขับรถ (จิตอาสาประจำโครงการแท็กซี่คนพิการและผู้สูงอายุ)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์ รางล้อเรือ (ประจำสถานี BTS บางหว้า)
ผู้จัดการอาคารพลาซ่า รามคำแหง 40
เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องควบคุม
เจ้าหน้าที่บริหารสถานี (ประจำสถานี BTS,BRT)