บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2498 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ 6 ข้อ มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ต่อมาบริษัทโดยมีมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2502 ลงวันที่ 7 กันยายน 2502 ได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มีเทศบาลนครกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนเงิน 49,994,000.- บาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือร้อยละ 0.02 มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” และได้ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 41 ข้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบดังกล่าว ทำให้การดำเนินงานทั้งปวงของบริษัทอยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานครไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลที่จัดตั้งเป็นบริษัทที่ถือเป็นวิสาหกิจของรัฐ เพียงแต่บริษัทที่กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดตั้งไม่มีชื่อเรียกตามกฎหมายดังเช่นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเรียกตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เท่านั้น จึงถือว่าบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการอาคารพลาซ่า รามคำแหง 40
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : 1.ดูแลการจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
2.ประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ
3.ประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย
4.ดูแลการตกแต่ง ต่อเติม แก้ไข ภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
5.รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและสาธารณูปโภคต่างๆ ของอาคาร
6.จัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ
7.จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารต่างๆ
8.จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมรายงานกลับมาทางสำนักงานใหญ่ทันที
9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
2.วุฒิ ปวส-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)
5.สัญญาจ้าง 1 ปี (ปีต่อปี)
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืม
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัสประจำปี
และอื่นๆตามระเบียบบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารพลาซ่า ซอยรามคำแหง 40
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
วิธีการรับสมัคร : ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายได้ทาง อีเมลล์
thanakan@thanakom.co.th
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2016-05-12 16:17:44
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ติดต่อ : คุณธนาคาร เจ้าหน้าที่บุคคล
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 จ.กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ : 02 168 3368 ต่อ 223
แฟกซ์ : 02 168 3369
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.thanakom.co.th/
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ : ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อ่อนนุช 86)
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
วิศวกรโครงการ (วิศวกรไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว)
พนักงานขับรถผู้บริหาร
พนักงานขับเรือ/ลูกเรือ/นายท่า/ช่างยนต์ ประจำโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ
เจ้าหน้าที่ควบคุมประจำหม้อน้ำ (บอยเลอร์)
วิศวกรโครงการ (วิศวกรรมโยธา)
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินโครงการ Finance Analyst
พนักงานขับรถ (จิตอาสาประจำโครงการแท็กซี่คนพิการและผู้สูงอายุ)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์ รางล้อเรือ (ประจำสถานี BTS บางหว้า)
เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องควบคุม
เจ้าหน้าที่บริหารสถานี (ประจำสถานี BTS,BRT)