ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028430
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : QA, QC
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 38 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : เทคนิคโลหะ
เกรดเฉลี่ย : 3.08
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : ช่างเชื่อมโลหะ
เกรดเฉลี่ย : 3.28
ปีที่จบการศึกษา : 2543
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2547 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 292/129 หมู่10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 20230
เงินเดือน : 19,000 บาท
ตำแหน่ง : ผช.หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่ : 1. ตอบสนองนโยบายส่วนงาน ด้านการตรวจรับชิ้นส่วนที่จัดซื้อจากผู้รับจ้างช่วง
1.1ทำการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนที่จัดซื้อจากผู้รับจ้างช่วง
1.2 จัดเตรียมเอกสารแผนงานประจำเดือน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อจากผู้รับจ้างช่วง
1.3 จัดเตรียมและมอบหมายงานให้แก่พนักงานโดยใช้เอกสารมอบหมายงาน หรือ แผนการทำงาน
1.4 ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน โดยจัดให้มีการประชุมติดตามภายในส่วนงาน
1.5 ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพของส่วนงานที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการ "วางแผน, ดำเนินการ, ตรวจสอบและแก้ไข,
สรุปปัญหาและปฏิบัติตามมาตรฐาน
1.6 จัดทำเอกสารแนะนำการทำงาน (Work Instruction) เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการดำเนินงาน
1.7 ปรับปรุงการทำงาน หรือ สร้างมาตรฐานเพิ่มเติมในระบบคุณภาพ
1.8 เข้าร่วมประชุมร่วมกับลูกค้าหรือผู้รับจ้างช่วงและติดตามการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
1.8 จัดประชุมติดตามปัญหางาน SUPPLIER ทุกสัปดาห์ในวัน พฤหัสบดี
1.9 AUDIT ติดตามการแก้ไขปัญหาจากผู้รับจ้างช่วง
1.10 รวบรวมข้อมูล DEFECT ทำการประเมินผู้รับจ้างช่วง จัดส่ง QA
2. มีความตระหนักด้านคุณภาพ
3. ควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน
4. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น 5ส, QCC ,CCCF เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 24 ชม.
สถาบันอบรม : บริษัท STB Textiles แหลมฉบัง
หลักสูตรการอบรม : Quality Check Team
ระยะเวลา : 24 ชม.
สถาบันอบรม : บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรการอบรม : บทบาทหน้าที่หัวหน้างานในสานการผลิต
ระยะเวลา : 8 ชม.
สถาบันอบรม : QSHE FOCUS
หลักสูตรการอบรม : ISO14001
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 25 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : - THE WINNER QUALITY CHECK TEAM
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ – Microsoft Office (Word. Excel, PowerPoint)
- สามารถขับรถ FORKLIFT ได้
- สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****