ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028400
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สระบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย : 2.26
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.74
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 จนถึง มีนาคม 2561
บริษัท : วาวาแพค จำกัด
ที่อยู่ : 52 หมู่ 3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
เงินเดือน : 11,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการผลิต
หน้าที่ : 1.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมของเสียให้เป็นไปตามข้อกำหนด
2.การควบคุมของเสีย ให้เป็นไปตาม Flow การทำงาน
3.ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ ความสะดวกในการทำงาน
4.ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.ร่วมแก้ปัญหาการทำงานในฝ่าย ให้บรรลุตามเป้าหมาย
6.งานอื่นๆที่นายจ้างมอบหมาย
7.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโนบายของบริษัท ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับระบบที่บริษัทได้รับการรับรอง
9.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บันทึกและคีร์ข้อมูลลงในระบบ สรุปรายงานประจำวันและรายงานประจำเดือน แจกแจงเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้บังคับบัญชา ส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามระบบงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : จักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 25 คำ/นาที
อังกฤษ : 15 คำ/นาที
อื่นๆ : -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น
-มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
-ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สามารถใช้โปรแปกรม Microsoft Office (MS Power Point, Word, Excel)
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****