ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027793
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : กฎหมาย
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นิติกร, เจ้าหน้าที่กฎหมาย, งานเกี่ยวกับกฎหมาย
  จัดซื้อ, ธุรการ, ประสานงานทั่วไป, คอมพิวเตอร์, IT
  พนักงานธนาคาร, เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ, วิเคราะห์สินเชื่อ
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 28 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 66 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.73
ปีที่จบการศึกษา : 2554
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนอู่ทอง
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.84
ปีที่จบการศึกษา : 2551
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2559 จนถึง สิงหาคม 2560
บริษัท : The Legists (Law firm)
ที่อยู่ : 990 อับดุลราฮิม เพลส ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เงินเดือน : 18,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กฎหมายส่วนงาน Corporate
หน้าที่ : -จดทะเบียนกรรมการ เข้า-ออก-เปลี่ยนแปลง, เพิ่ม-ลด-ย้าย สาขาของบริษัท, เพิ่ม-ลดทุนจดทะเบียน, ทำหนังสือนัดประชุม,
ลงประกาศหนังสือพิมพ์, จัดทำรายงานการประชุม, จัดทำการจ่ายเงินปันผล, โอนหุ้น, จัดทำ-ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น,
จัดทำ-ยื่นงบการเงิน, เพิ่ม-ลด-เปลี่ยนแปลง-แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท,
เพิ่ม-ลด-เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคาร, ยื่นขออนุญาตต่างๆ ต่อการนิคมฯ,
ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมสรรพากร เป็นต้น
-การจัดเตรียมเอกสารในการขอ Visa and Work permit ของคนต่างด้าว
-อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 จนถึง พฤศจิกายน 2559
บริษัท : ธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เงินเดือน : 17,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิจารณา-วิเคราะห์สินเชื่อ
หน้าที่ : -ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย
-ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอสินเชื่อหรือใบสมัครบัตรเครดิตและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่าง ๆ
อาทิเช่น เอกสารแสดงรายได้ รายการเดินบัญชี สำเนาสมุดบัญชี
-ติดต่อประสานงานกับสาขาหรือเซลล์เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ชัด
หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในส่วนสำคัญ เป็นต้น
-วิเคราะห์และพิจารณาคำขออนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีแก้ไขความบกพร่องของใบสมัครและเอกสารประกอบคำขอ ต่าง ๆ
เช่นบัตรประชาชนไม่ชัด ทางแก้คือไปขอคัดสำเนาจากทะเบียนราษฎร์เป็นต้น
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน
สถาบันอบรม : เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรการอบรม : กฎหมายภาษีอากร, การบังคับคดีในคดีแพ่ง, ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย, สิทธิของผู้ต้องหา, วิชาว่าความ
ระยะเวลา : มีนาคม 2557 - มีนาคม 2557
สถาบันอบรม : เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรการอบรม : เข้าร่วมอบรมการแสดงศาลจำลอง คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, คดีแรงงาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลา : มกราคม 2554 - กันยายน 2554
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรการอบรม : อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน 60 ชั่วโมง, อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 60 ชั่วโมง
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : -
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : - ความสามารถด้านกฎหมาย, ร่าง-ตรวจสัญญา, งานด้าน Corporate บริษัท, งานด้านการนิคมฯ, ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเบื้องต้น
- ความสามารถด้านการเงิน พิจารณาสินเชื่อ วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต อื่นๆ
- จดจำ เข้าใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว
- มีวินัย ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทำงานตามกำหนดเวลา (SLA)
- ใช้อุปกรณ์สำนักงานทุกอย่างได้เป็นอย่างดี เช่น Fax, Printer, Scan, Xerox
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ ดีมาก สามารถใช้ Microsoft Office ( Word ,Excel, PowerPoint ) โปรแกรมสำนักงาน
โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ แก้ปัญหาเบื้องต้น ดูแลระบบ Software และ Hardware ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ฯลฯ
- งานอดิเรก ฟังเพลง, ปลูกต้นไม้, อ่านนิยาย, เลี้ยงสัตว์, อ่านบทความด้าน IT
-กิจกรรมระหว่างเรียน-
+มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค่ายอาสา บริจาคเสื้อกันหนาวเพื่อน้อง ที่จังหวัดกาญจนบุรี
-กิจกรรมคือ รวบรวมและขอรับบริจาคเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ รวมทั้งเงินบริจาค เพื่อนำไปมอบให้น้อง ๆ ที่ อ.สังขละบุรี
+เนติบัณฑิตยสภา
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****